Pujya Gurudev Swami Chinmayananda

Pujya Gurudev Swami Chinmayananda

August 31, 2009

Subrahmanyam — सुब्रह्मण्यम्

सुब्रह्मण्यम् सुब्रह्मण्यम्
     षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम् ।।
सुब्रह्मण्यम् सुब्रह्मण्यम् 
     षण्मुखनाथ सुब्रह्मण्यम् ।।
शिव शिव शिव शिव सुब्रह्मण्यम्
     हर हर हर हर सुब्रह्मण्यम् ।।
शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम्
     हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम्  ।।
शिव शरवणभव सुब्रह्मण्यम्
     गुरु शरवणभव सुब्रह्मण्यम्  ।।
शिव शिव हर हर सुब्रह्मण्यम्
     हर हर शिव शिव सुब्रह्मण्यम् ।।

Subrahmanyam Subrahmanyam
Shanmukhanaatha Subrahmanyam
Subrahmanyam Subrahmanyam
Shanmukhanaatha Subrahmanyam.
Shiva Shiva Shiva Shiva Subrahmanyam
Hara Hara Hara Hara Subrahmanyam.
Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam
Hara Hara Shiva Shiva Subrahmanyam
Shiva Sharavanabhava Subrahmanyam
Guru Sharavanabhava Subrahmanyam
Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam
Hara Hara Shiva Shiva Subrahmanyam.